2020-2-17
 
ڧܧ:JE006187
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 6 X 5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:97 X 45 X 77 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 312
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.336 M3
  ֧ ߧ֧:29 KG
  ҧ:27 KG
   
 
ڧܧ:JL041846
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 14 X 6 X 2.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:88 X 34 X 96 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 288
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.287 M3
  ֧ ߧ֧:30 KG
  ҧ:27 KG
   
 
ڧܧ:JL041847
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 14 X 6 X 2.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:63 X 38 X 65 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 720
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.156 M3
  ֧ ߧ֧:30 KG
  ҧ:27 KG
   
 
ڧܧ:JL041848
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 19.5 X 8.5 X 4 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39 X 88 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 720
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.312 M3
  ֧ ߧ֧:32 KG
  ҧ:30 KG
   
 
ڧܧ:JL041849
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 14 X 6 X 2.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:63 X 38 X 65 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 1440
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.156 M3
  ֧ ߧ֧:30 KG
  ҧ:27 KG
   
 
ڧܧ:JL041850
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 19.5 X 8.5 X 4 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39 X 88 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 720
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.312 M3
  ֧ ߧ֧:36 KG
  ҧ:33 KG
   
 
ڧܧ:JL041851
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 16 X 7.5 X 3 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:77 X 31 X 88 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 480
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.210 M3
  ֧ ߧ֧:30 KG
  ҧ:27 KG
   
 
ڧܧ:JL041852
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 35 X 21.6 X 1.9 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:104 X 44 X 79 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 480
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.362 M3
  ֧ ߧ֧:28 KG
  ҧ:26 KG
   
 
ڧܧ:JY057004
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25.5 X 38 X 3 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:111 X 51.5 X 68 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 192
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.389 M3
  ֧ ߧ֧:34 KG
  ҧ:31 KG
   
 
ڧܧ:JY057005
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 58 X 14 X 3 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:110 X 28 X 76 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 144
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.234 M3
  ֧ ߧ֧:25 KG
  ҧ:22 KG
   
 
ڧܧ:JY057006
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 38 X 25.5 X 3 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:85 X 51 X 76 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 168
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.329 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JY057007
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 34 X 21.5 X 3 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:74.5 X 43 X 90 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 192
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.288 M3
  ֧ ߧ֧:27 KG
  ҧ:25 KG
   
 
ڧܧ:JY057008
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 2.5 X 8 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:97 X 41 X 85 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 432
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.338 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JC097618
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13.5 X 6 X 4 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:86.5 X 38 X 85 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 240
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.279 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JC097619
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:77 X 34 X 75 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 768
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.196 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:21 KG
   
 
ڧܧ:JC097620
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:61 X 36 X 75 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 576
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.165 M3
  ֧ ߧ֧:22 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JC097621
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 17.5 X 4.8 X 6.8 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:84 X 52 X 71 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 288
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.310 M3
  ֧ ߧ֧:31 KG
  ҧ:29 KG
   
 
ڧܧ:JC097622
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 21.6 X 11 X 4.8 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:86 X 42 X 92 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 480
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.332 M3
  ֧ ߧ֧:28 KG
  ҧ:26 KG
   
 
ڧܧ:JC097623
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 12.9 X 32.5 X 3.4 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:93 X 55 X 92 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 336
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.471 M3
  ֧ ߧ֧:30 KG
  ҧ:28 KG
   
 
ڧܧ:JW080182
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 18.5 X 4.5 X 11 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:70 X 40 X 81 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 336
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.227 M3
  ֧ ߧ֧:20 KG
  ҧ:17 KG
   
  ҧ֧ ݧاߧ 350   ٧ѧڧ֧ 18 ܧѧ٧ѧ 20   ߧ ѧߧڧ էݧ:1
 
   
 էާ   ֧էէڧ   ݧ֧էѧ   ݧ֧էߧ 
֧ݧ֧:86-754-86984189 86984188   ѧܧ:86-754-86984187   ݧ֧ܧߧߧѧ :business1@yingditoys.com
Copyright © 2009-2020 YINGDI ܧߧ-ڧާߧѧ ԧӧݧ ާѧߧڧ