2020-2-18
 
ڧܧ:JE006188
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 20 X 7 X 25.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:79 X 41 X 92 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 144
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.298 M3
  ֧ ߧ֧:19 KG
  ҧ:17 KG
   
 
ڧܧ:JR053824
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 14 X 5 X 19 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:72 X 35 X 86 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 288
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.217 M3
  ֧ ߧ֧:24 KG
  ҧ:22 KG
   
 
ڧܧ:JR053825
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 4.5 X 5 X 16.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:62 X 52 X 73 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 1200
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.235 M3
  ֧ ߧ֧:33 KG
  ҧ:31 KG
   
 
ڧܧ:JL041853
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 14 X 26 X 5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:80 X 46 X 100 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 216
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.368 M3
  ֧ ߧ֧:19 KG
  ҧ:17 KG
   
 
ڧܧ:JW080187
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 18.7 X 12.5 X 4.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:85 X 39 X 73 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 288
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.242 M3
  ֧ ߧ֧:18 KG
  ҧ:15 KG
   
 
ڧܧ:JX044237
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 34.5 X 19 X 5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:95 X 39 X 90 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 192
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.333 M3
  ֧ ߧ֧:20 KG
  ҧ:18 KG
   
 
ڧܧ:JX044238
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 17.5 X 2.2 X 20.7 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:83 X 35 X 79 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 240
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.229 M3
  ֧ ߧ֧:22 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JX044239
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 17.5 X 20.7 X 2.2 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:83 X 35 X 79 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 240
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.229 M3
  ֧ ߧ֧:22 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095223
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 17.2 X 6.1 X 8.4 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:86 X 40 X 88 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 360
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.303 M3
  ֧ ߧ֧:26.5 KG
  ҧ:25 KG
   
 
ڧܧ:JA095224
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 18.5 X 8 X 5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:90.5 X 40.5 X 98 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 360
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.359 M3
  ֧ ߧ֧:28 KG
  ҧ:25 KG
   
 
ڧܧ:JA095225
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 19 X 8 X 7 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:89 X 41 X 102 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 360
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.372 M3
  ֧ ߧ֧:27 KG
  ҧ:25 KG
   
 
ڧܧ:JA095226
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 18 X 8 X 6.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:99 X 30 X 92 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 336
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.273 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095227
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 18 X 9 X 25 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:85 X 41 X 81 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 192
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.282 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095228
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 23 X 31 X 10 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:85 X 45 X 75 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 500
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.287 M3
  ֧ ߧ֧:26 KG
  ҧ:24 KG
   
 
ڧܧ:JA095229
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25 X 7 X 20 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39.5 X 104 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 252
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.374 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095230
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25 X 7 X 20 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39.5 X 104 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 252
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.374 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095231
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25 X 7 X 20 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39.5 X 104 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 252
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.374 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095232
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25 X 7 X 20 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39.5 X 104 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 252
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.374 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095233
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25 X 8 X 20 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39.5 X 104 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 252
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.374 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095234
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 25 X 8 X 20 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:91 X 39.5 X 104 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 252
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.374 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
  ҧ֧ ݧاߧ 284   ٧ѧڧ֧ 15 ܧѧ٧ѧ 20   ߧ ѧߧڧ էݧ:1
 
   
 էާ   ֧էէڧ   ݧ֧էѧ   ݧ֧էߧ 
֧ݧ֧:86-754-86984189 86984188   ѧܧ:86-754-86984187   ݧ֧ܧߧߧѧ :business1@yingditoys.com
Copyright © 2009-2020 YINGDI ܧߧ-ڧާߧѧ ԧӧݧ ާѧߧڧ