2020-2-19
 
ڧܧ:JA095235
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:78 X 42 X 81 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.265 M3
  ֧ ߧ֧:18 KG
  ҧ:16 KG
   
 
ڧܧ:JA095236
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:97 X 44 X 80 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.341 M3
  ֧ ߧ֧:20 KG
  ҧ:18 KG
   
 
ڧܧ:JA095237
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:78 X 42 X 86 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.282 M3
  ֧ ߧ֧:18 KG
  ҧ:16 KG
   
 
ڧܧ:JA095238
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:97 X 44 X 80 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.341 M3
  ֧ ߧ֧:20 KG
  ҧ:18 KG
   
 
ڧܧ:JA095239
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:87.5 X 36 X 113 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 30
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.356 M3
  ֧ ߧ֧:19 KG
  ҧ:17 KG
   
 
ڧܧ:JA095240
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:87.5 X 36 X 113 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 30
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.356 M3
  ֧ ߧ֧:19 KG
  ҧ:17 KG
   
 
ڧܧ:JA095241
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:105 X 32 X 102 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.343 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095242
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:109 X 32 X 102 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.356 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095243
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:96 X 32 X 102 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.313 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JA095244
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 0 X 0 X 0 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:109 X 32 X 102 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 96
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.356 M3
  ֧ ߧ֧:23 KG
  ҧ:20 KG
   
 
ڧܧ:JF067575
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067576
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067577
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067578
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067579
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067580
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067581
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067582
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067583
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
 
ڧܧ:JF067584
  ڧѧߧڧ: 
  ѧܧӧܧ: 
  ѧ٧ާ֧ ӧѧ: 13 X 13 X 9.5 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ:55 X 41 X 63 CM
  ݧڧ֧ӧ ѧܧӧܧ: 72
  ߧ֧ߧߧ ѧܧӧܧ:2
  ҧ֧ ܧҧܧ: 0.142 M3
  ֧ ߧ֧:21 KG
  ҧ:19 KG
   
  ҧ֧ ݧاߧ 25   ٧ѧڧ֧ 2 ܧѧ٧ѧ 20   ߧ ѧߧڧ էݧ:1
 
   
 էާ   ֧էէڧ   ݧ֧էѧ   ݧ֧էߧ 
֧ݧ֧:86-754-86984189 86984188   ѧܧ:86-754-86984187   ݧ֧ܧߧߧѧ :business1@yingditoys.com
Copyright © 2009-2020 YINGDI ܧߧ-ڧާߧѧ ԧӧݧ ާѧߧڧ